Kvkk Aydınlatma Metni

 

x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 
x (x)
 

KVKK Aydınlatma Metni

PATIRTI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

İnternet Sitesi Ziyaretçileri

İşbu aydınlatma metni aşağıda işaretlenen ilgili kişi için geçerlidir.

Hizmet veya Ürün Alan Kişiler

 

PERSONEL

 

BİNA/İŞYERİ ZİYARETÇİSİ

 

PERSONEL ADAYI

 

İNTERNET SİTESİ ZİYARETÇİSİ

 

TEDARİKÇİ İMZA YETKİLİSİ

 

TAŞERON FİRMA İMZA YETKLİSİ

 

POTANSİYEL MÜŞTERİ

 

DİĞER (……………………………..)

 

BAYİ YETKİLİSİ

 

AYDINLATMA METNİNİN AMACI ve KAPSAMI

PATIRTI’da kişisel verileriniz PATIRTI TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ tarafından veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.)  kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.  Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında aşağıda açıklanan sebepler, amaçlar ve yöntemler doğrultusunda işlenmektedir.

AYDINLATMA METNİNİN KONUSU

PATIRTI Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü’’ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI, KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILDIĞI

YURTDIŞINA AKTARILMASI HAKKINDA

Firmamız tarafından, ticari faaliyetleri dolayısıyla; Firmamızın tabii olduğu mevzuat (Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, İş Kanunu, Gelir İdaresi Başkanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri) ve tarafı olduğumuz sözleşmeler nedeniyle sözlü, yazılı ya da elektronik kişisel verileriniz, toplanmakta ve işlenmektedir. Bu kişisel verileriniz, aşağıda sayılan amaçlarla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin artırılması ile web sitesi ziyaretçilerinin memnuniyeti uygulamaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

Firmamız yukarıdaki faaliyetler ve amaçlar dışında kişisel verilerinizi kullanmayacağını, yasal yükümlülükler ve resmi kurumların zorunlu tuttuğu haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

Firmamız, kişisel verilerinizi aşağıda sayılacağı haller dahilinde; Web sitemizi ziyaret eden ZİYARETÇİLERİN açık rızası ile veya yükümlü olduğumuz mevzuatlar dahilinde, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla firmamızın iş ortakları ve doğrudan veya dolaylı bağlı şirketlerimize ve ortak girişimlerimize veya yasal yükümlülüklerimiz gereği bilgi ve belge vermekle yükümlü olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile yeterli önlemleri almak ve aldırmak kaydıyla, faaliyetlerimiz ve yasal yükümlülüklerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz kurumlar, tedarikçiler, iş güvenliği birimleri, bayiiler, iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

ZİYARETÇİLERE ait işlenen kişisel veriler AÇIK RIZANIZ DAHİLİNDE yurtdışına aktarılacaktır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

İŞLENME AMACI

TOPLANMA YÖNTEMİ

HUKUKİ SEBEBİ

KİMLİK BİLGİLERİ: Ad – Soyad

İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

İLETİŞİM BİLGİLERİ: E-Mail Adresi,

İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİLERİ: IP adresi, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri, Log kayıtları, Cihaz IMEI numarası, Cihaz MAC adresi

İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

PAZARLAMA BİLGİLERİ: Çerez kayıtları

İşlenme Amacı: Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Verinin Toplanma Yöntemi: Web uygulamaları, Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar ve tarafınızca beyan edilen belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

Verilerinizi İşlememizin Hukuki Sebebi: KVKK’nın 5. Madddesinde belirtilen Kanunlarda açıkça öngörülmesi (md. 5 fıkra 2/a), Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/ç) ile İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (md. 5 fıkra 2/f)

KVKK KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kişisel verilerinizle ilgili olarak KVKK md. 11 ve ilgili mevzuatlarına göre aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

ı. KVKK’nın 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Yukarıda sayılan haklarınızı bizimle her zaman aşağıda verilen KEP adresimiz veya adresimize fiziki posta yolunu kullanarak kullanabilirsiniz. Bu adresler dışında yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ADINA TARAFIMIZCA ALINAN ÖNLEMLER

PATIRTI olarak kişisel verilerinizi, mümkün olan tüm tedbirleri alarak koruyoruz. Firma olarak kişisel verileriniz korunması kurumsal kimliğimiz için önemli bir konudur. Bu konuda firmamız, kişisel verileriniz güvenilir ortamda muhafazası, yetkisiz erişimler veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Firmamız herhangi bir veri ihlali olması veya olduğunu düşünmesi anında gerekli tedbirleri alacağını, bu durumla ilgili olarak derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildireceğini taahhüt eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜNCELLİĞİ VE DOĞRULUĞU HAKKINDA

Kişisel verilerini şirketimizle paylaşanlar, bu bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin, hem 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları haklar hem de ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını, kabul ve beyan etmişlerdir.

Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri aşağıda belirtilen KEP adresinden veya şirketimizin adresine fiziki posta yoluyla gerekli bildirimleri yapabilirsiniz.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi, KVKK md. 7/f.1 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’ e göre alınan önlemler ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

PATIRTI TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

Mrk : Muslihittin Mehmet Zekai Özbek No: Zemin Kat /No:28/B1 Menteşe/Muğla

Tel : 0850 840 0048

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak, şikayet ve önerilerinizi bizlere ulaştırmak amacıyla:

Kimliğinizi doğrulayacak belgeler ile şirket merkezine göndererek,

Kimliğinizi doğrulamak şartıyla bizzat PATIRTI şubelerinden birine başvurarak,

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle [email protected] adresimize göndererek,

İlgili kişi olarak daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı olarak bulunan elektronik posta adresinden kvkk @patirti.com.tr adresimize göndererek iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda ad, soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası, (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

         

 

 

x (x)